แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งสอนเพิ่มเติม วิชา 177228(กฏหมายพาณิชย์ 2) ตอน 001 ในวันพุธที่ 22 ก.พ. 55 เวลา 13.00-16.00 น.

แจ้งสอนเพิ่มเติม วิชา 177228(กฏหมายพาณิชย์ 2) ตอน 001 ในวันพุธที่ 22 ก.พ. 55 เวลา 13.00-16.00 น. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งสอนเพิ่มเติม วิชา 177228(กฏหมายพาณิชย์ 2) ตอน 001 ในวันพุธที่ 22 ก.พ. 55 เวลา 13.00-16.00 น.

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177228(กฏหมายพาณิชย์ 2) ตอน 001 อ.สุธาสินี ธิติสุทธิ ในวันพุธที่ 22 ก.พ. 55 เวลา 13.00-16.00 น.SB 4105 (ซึ่งจะเป็นคาบสุดท้ายในการเรียนการสอนในวิชานี้)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ