แสดงรายละเอียดข่าวการเปิดรับผลงานเพื่อรับรางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2555

การเปิดรับผลงานเพื่อรับรางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเปิดรับผลงานเพื่อรับรางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2555

ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ภารกิจสร้างเศรษฐกิจและสันติสุข สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสนอขอรับรางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย (ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปี 2555 ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕
สามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.nrct.go.th/index.php?mod=contents&req=view&id=1397

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ