มอส. รับอาสาสมัครนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน รุ่น 7

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

มอส. รับอาสาสมัครนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน รุ่น 7

มอส. รับอาสาสมัครนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน รุ่น 7 เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ร่วมกับมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) เปิดรับบัณฑิตทางกฎหมาย ที่มีใจให้คนจน คนที่ถูกละเมิดสิทธิเพื่อเป็นอาสาสมัครทำงานเต็มเวลา วาระการทำงาน 1 ปี ( กรกฎาคม 2555 – มิถุนายน 2556) โดยมีเบี้ยเลี้ยงระหว่างโครงการ และเงินอุดหนุนเมื่อจบโครงการ... คุณสมบัติ : จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านนิติศาสตร์ / อายุระหว่าง 20 – 30 ปี รักความเป็นธรรม และมีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อสังคม / สามารถทำงานจนครบวาระ 1 ปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02-691-0437-9 E-mail n_vattana@hotmail.com ปิดรับใบสมัครวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณารอบแรกในวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ทาง