แสดงรายละเอียดข่าวโครงการคลินิกกฎหมายสัญจร ครั้งที่ 1/2555 : การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชน

โครงการคลินิกกฎหมายสัญจร ครั้งที่ 1/2555 : การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการคลินิกกฎหมายสัญจร ครั้งที่ 1/2555 : การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชน

ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายได้จัดทำโครงการคลินิกกฎหมายสัญจรขึ้นเพื่อให้บริการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ซักถามปัญหาข้อสงสัยทางกฎหมาย เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสิทธิของตนตามกฎหมายและเป็นการสร้างเกราะป้องกันชาวบ้านจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายเนื่องด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อีกทั้งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาอาสาสมัครของศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจริงจากความบกพร่องในผลหรือกระบวนการทางกฎหมาย การส่งเสริมให้นักศึกษาอาสาสมัครรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ รวมไปถึงการปลูกฝังจิตสำนึกและการทำงานเพื่อสังคมส่วนรวมให้แก่นักศึกษาอาสาสมัครต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ