แจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177332-001 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง2 ในวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

 แจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177332-001 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง2  ในวันจันทร์ที่  13 กุมภาพันธ์ 2555

แจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177332-001 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง2 ตอนเรียนที่ 001 ในวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 16.00-17.30 น.