แสดงรายละเอียดข่าวสำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวพิทักษ์สาธารณสมบัติของแผ่นดิน

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวพิทักษ์สาธารณสมบัติของแผ่นดิน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวพิทักษ์สาธารณสมบัติของแผ่นดิน

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวพิทักษ์สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่องค์ความรู้ในการจัดการด้านป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงบทบาทภารกิจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ให้มีการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของเยาวชนกับเครือข่ายประชาชนพิทักษ์สาธารณสมบัติของแผ่นดินในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2555 ณ ค่ายสุรัสวดี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ๋ จังหวัดนครราชสีมา นักศึกษาที่สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้จากไฟล์ประกอบ และสามารถส่งใบสมัครได้ที่พี่เนท ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 23 มี.ค.55 ค่ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ