สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวพิทักษ์สาธารณสมบัติของแผ่นดิน

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวพิทักษ์สาธารณสมบัติของแผ่นดิน

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวพิทักษ์สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่องค์ความรู้ในการจัดการด้านป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงบทบาทภารกิจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ให้มีการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของเยาวชนกับเครือข่ายประชาชนพิทักษ์สาธารณสมบัติของแผ่นดินในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2555 ณ ค่ายสุรัสวดี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ๋ จังหวัดนครราชสีมา นักศึกษาที่สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้จากไฟล์ประกอบ และสามารถส่งใบสมัครได้ที่พี่เนท ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 23 มี.ค.55 ค่ะ