ประกาศ... งดการเรียนการสอนเพิ่มเติม วิชา 177229 ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ... งดการเรียนการสอนเพิ่มเติม วิชา 177229 ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ประกาศ... งดการเรียนการสอนเพิ่มเติม วิชา 177229 ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00 - 16.00 น. (สำหรับ SEC801 น้องๆภาคพิเศษยังเรียนตามปกติในเวลา 16.00 -19.30 น. ค่ะ)