ประกาศแจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชา 177313 ทรัยพ์สินทางปัญญา sec 001 วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.พ. 55 ให้เริ่มเรียนเวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น.

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศแจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชา 177313 ทรัยพ์สินทางปัญญา sec 001 วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.พ. 55 ให้เริ่มเรียนเวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น.

ประกาศแจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชา 177313 ทรัยพ์สินทางปัญญา sec 001ของอาจารย์กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ก.พ. 55 ให้เริ่มเรียนเวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น.