แจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177321 กฎหมายแรงงาน ตอนเรียนที่ 001 และ002 ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

แจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177321 กฎหมายแรงงาน ตอนเรียนที่ 001 และ002 ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555

แจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177321 กฎหมายแรงงาน ตอนเรียนที่ 001 และ002 ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555