แจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177228 กฎหมายพาณิชย์ 2 เวลา 14.30-16.00 น.ในวันศุกร์ 3 ก.พ 55

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

แจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177228 กฎหมายพาณิชย์ 2 เวลา 14.30-16.00 น.ในวันศุกร์ 3 ก.พ 55

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่องแจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177228 กฎหมายพาณิชย์ 2 อ.สุธาสินิ ธิติสุทธิ เวลา 14.30-16.00 น.ในวันศุกร์ 3 ก.พ 55 SB 4105