แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177228 กฎหมายพาณิชย์ 2 เวลา 14.30-16.00 น.ในวันศุกร์ 3 ก.พ 55

แจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177228 กฎหมายพาณิชย์ 2 เวลา 14.30-16.00 น.ในวันศุกร์ 3 ก.พ 55 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177228 กฎหมายพาณิชย์ 2 เวลา 14.30-16.00 น.ในวันศุกร์ 3 ก.พ 55

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่องแจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177228 กฎหมายพาณิชย์ 2 อ.สุธาสินิ ธิติสุทธิ เวลา 14.30-16.00 น.ในวันศุกร์ 3 ก.พ 55 SB 4105

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ