ประกาศ! ย้ายห้องเรียนกระบวนวิชา 177228-801 กฎหมายพาณิชย์ 2 วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ! ย้ายห้องเรียนกระบวนวิชา 177228-801  กฎหมายพาณิชย์ 2 วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555

ประกาศ! ย้ายห้องเรียนกระบวนวิชา 177228-801 กฎหมายพาณิชย์ 2 อ.สุธาสินี ธิติสุทธิ เฉพาะวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00-16.00 น. จากเดิมห้อง SB 4107 เปลี่ยนแปลงเป็น SB 4106