แจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 176220 กฎหมายธุรกิจ เวลา 09.30-11.00 น.ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ก.พ 55

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

แจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 176220 กฎหมายธุรกิจ เวลา 09.30-11.00 น.ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ก.พ 55

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่องแจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 176220 กฎหมายธุรกิจ เวลา 09.30-11.00 น.ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ก.พ 55 อ.อัษฎายุทธ ผลภาค SB 1122