แสดงรายละเอียดข่าวสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนากรณีศึกษา ระดับนานาชาติ ประจำปี 2555

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนากรณีศึกษา ระดับนานาชาติ ประจำปี 2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนากรณีศึกษา ระดับนานาชาติ ประจำปี 2555

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนากรณีศึกษา ระดับนานาชาติ ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนทักษะในการจัดทำ Case study ให้กับอาจารย์ของสถาบัน เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาของสถาบัน ไปสู่การเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเป็นหลัก ท่านใดสนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.nida.ac.th/iccs2012/introduction.html

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ