แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรทางไกลผ่านดาวเทียม ด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรทางไกลผ่านดาวเทียม ด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรทางไกลผ่านดาวเทียม ด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่

ด้วยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายฝึกอบรมประเทศไทยดำเนินการจัดโครงการอบรมหลักสูตรทางไกลผ่านดาวเทียม ด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่ จำนวน 4 หลักสูตร 36 หัวข้อวิชา รวม 108 ชั่วโมง ทุกวันพฤหัสบดี ภาคเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.30 - 16.30 น. ต้ังแต่วันที่ 22 มีนาคม - 4 ตุลาคม 2555 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

รายละเอียดติดตามได้จากไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ