แจ้งให้นักศึกษาที่ลงเรียน กระบวนวิชา 177450 (กฏหมายการคลังและภาษีอากร) ตอน 001 และ 801 ส่ง paper ครั้งที่ 3 ภายในวันที่ 1 ก.พ.55

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

แจ้งให้นักศึกษาที่ลงเรียน กระบวนวิชา 177450 (กฏหมายการคลังและภาษีอากร) ตอน 001 และ 801 ส่ง paper ครั้งที่ 3 ภายในวันที่ 1 ก.พ.55

คณะนิติศาสตร์ขอแจ้งให้นักศึกษาที่ลงเรียน กระบวนวิชา 177450 (กฏหมายการคลังและภาษีอากร) ตอน 001 และ 801 ส่ง paper ครั้งที่ 3 ภายในวันที่ 1 ก.พ.55
ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดของ paper ที่จะส่ง ได้ที่ งานบริการการศึกษาฯ และทาง E-mail address ของนักศึกษาที่ได้แจ้งกับทางคณะฯ ไว้แล้ว