แสดงรายละเอียดข่าวขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ทีได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดถ่ายภาพ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ทีได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดถ่ายภาพ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ทีได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดถ่ายภาพ

คณะนิติศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายอภิรักษ์ โสมมณี นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 รหัส 492010074 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย U - Store Photo Contest ในหัวข้อ "อิสระทางความคิดและมุมมองในรั้วมช." โดยชื่อภาพที่ได้รับรางวัล คือ "อิสระ(ไม่มีใน)ภาพ"

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ