แสดงรายละเอียดข่าวทุนรัฐบาลเม็กซิโก

ทุนรัฐบาลเม็กซิโก - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนรัฐบาลเม็กซิโก

กองวิเทศสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลเม็กซิโก ให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน และสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สถานเอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ