แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2555

ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2555

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ การประกาศรับสมัคร ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2555 ถึง 31 มีนาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ หน่วยกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.grad.cmu.ac.th

รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ