แจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177229(กฎหมายพาณิชย์ 3)ตอน 801 เวลา 16.30-19.30 น.ในวันพุธที่ 18 ม.ค.55

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

แจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177229(กฎหมายพาณิชย์ 3)ตอน 801 เวลา 16.30-19.30 น.ในวันพุธที่ 18 ม.ค.55

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่องแจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177229(กฎหมายพาณิชย์ 3)ตอน 801 เวลา 16.30-19.30 น.ในวันพุธที่ 18 ม.ค.55