การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2555

ข่าววิจัย

การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2555

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติื (วช) ได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย และรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2555 รายละเอียดตามเกสารแนบ ทั้งนี้ สามารถเสนอชื่อนักวิจัย รวมทั้งแนะนำผู้ที่มีผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่ดี มีคุณภาพ โดยสามารถเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลฯได้ ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555