แสดงรายละเอียดข่าวการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2555

การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2555

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติื (วช) ได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย และรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2555 รายละเอียดตามเกสารแนบ ทั้งนี้ สามารถเสนอชื่อนักวิจัย รวมทั้งแนะนำผู้ที่มีผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่ดี มีคุณภาพ โดยสามารถเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลฯได้ ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ