แสดงรายละเอียดข่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก The State University of New York at Buffalo

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก The State University of New York at Buffalo - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก The State University of New York at Buffalo

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ Professor David M. Engel และนักศึกษาจาก The State University of New York at Buffalo ประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องในโอกาสมาแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ เรื่อง Legal education in US and Thailand เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมกระจก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-----------------------------------------------------------------
Welcome Professor and Students of The State University of New York at Buffalo

Assistant Professor Chatree Rueangdetnarong, Dean of Faculty of Law, Chiang Mai University and Administrators welcomed Professor David M. Engel (SUNY Distinguished Service Professor) and students from The State University of New York at Buffalo on the occasion of their visit for joint discussion and comparison of legal education between the United States and Thailand at Faculty of Law, Chiang Mai University on January 13, 2012.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ