แสดงรายละเอียดข่าวประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่3)

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่3) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่3)

ตามที่ประุชุม ก.บ. ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้กำหนดชื่อตำแหน่ง "นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก"เป็นตำแหน่งในกลุ่มวิชาชืพเฉพาะ และมหาวิทยาลัยได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่3) รายละเอียดดังเอกสารแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ