แสดงรายละเอียดข่าวการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน ประจำปีพุทธศักราช 2554

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือน ประจำปีพุทธศักราช 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือน ประจำปีพุทธศักราช 2554

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนด ตามคู่ืมือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2554
รายละเอียดดังเอกสารแนบ

สามารถ Download คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2554 ได้ที่ www.moe.go.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ