แจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177114(กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน)ตอน 801 เวลา 16.30-19.30 น.ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ม.ค.55

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

แจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177114(กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน)ตอน 801 เวลา 16.30-19.30 น.ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ม.ค.55

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่องงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177114(กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน)ตอน 801 เวลา 16.30-19.30 น.ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ม.ค.55
SB 1122