ประกาศ!ลำดับขั้น ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2554 ของกระบวนวิชา 177103 (หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล )

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ!ลำดับขั้น ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2554 ของกระบวนวิชา 177103 (หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล )

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่อง ลำดับขั้น ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2554 ของกระบวนวิชา 177103 (หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล )
นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์ ชั้น 1