ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจำปี ปีการศึกษา 2553

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจำปี ปีการศึกษา 2553

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจำปี ปีการศึกษา 2553 โดยให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังนี้
1. นางสาวขวัญสิรี ช่วงวิไล   รหัสนักศึกษา 522010008
2. นายณัฐธร พิงภักดิ์     รหัสนักศึกษา 522010014
3. นายณัฐพงษ์ อุ่นต๊ะ     รหัสนักศึกษา 522010016
4. นายณัฐวัฒน์ กอบกิจวรการ   รหัสนักศึกษา 522010017
5. นายณัฐวุฒิ กาศเกษม   รหัสนักศึกษา 522010018
6. นางสาวปาจรีย์ สุบรรพวงศ์   รหัสนักศึกษา 522010040
7. นายรัชต์กิจ เผ้าหาผล   รหัสนักศึกษา 522010054
8. นางสาวศรัญญา เจ๊ะหมัด   รหัสนักศึกษา 522010064
9. นางสาวอัจฉรียา มาตระกูล   รหัสนักศึกษา 522010080
ให้มาติดต่อเพื่อขอรับเกียรติบัตรเรียนดี ได้ที่งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ได้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2555 เป็นต้นไป