แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปี 2555

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปี 2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปี 2555

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปี 2555
กองวิเทศสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปี 2555 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.mua.go.th/main2/article.php?id=215


นักศึกษาที่สนใจสามารถจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ พี่กุ้ง สำนักงานชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2555 เพื่อที่คณะฯ จะได้จัดส่งให้กองวิเทศสัมพันธ์ต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ