แจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177470(กฎหมายพาณิชย์นาวี)ตอน 001 เวลา 13.00-14.30 น.ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ม.ค.55

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

แจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177470(กฎหมายพาณิชย์นาวี)ตอน 001 เวลา 13.00-14.30 น.ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ม.ค.55

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่องงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177470(กฎหมายพาณิชย์นาวี)ตอน 001 เวลา 13.00-14.30 น.ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ม.ค.55 SB 4208