แจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177495(กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในชั้นศาล)ตอน 001 เวลา 11.00-12.30 น.ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ม.ค.55

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

แจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177495(กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในชั้นศาล)ตอน 001 เวลา 11.00-12.30 น.ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ม.ค.55

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่องงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177495(กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในชั้นศาล)ตอน 001 เวลา 11.00-12.30 น.SB 4208 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ม.ค.55