แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ !งดสอน วิชา 177332 ตอน 001(กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2)ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธ.ค.54และให้นักศึกษา ส่งงานได้ที่ หน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์ ชั้น 1

ประกาศ !งดสอน วิชา 177332 ตอน 001(กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2)ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธ.ค.54และให้นักศึกษา ส่งงานได้ที่ หน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์ ชั้น 1 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ !งดสอน วิชา 177332 ตอน 001(กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2)ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธ.ค.54และให้นักศึกษา ส่งงานได้ที่ หน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์ ชั้น 1

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่องงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา177332 ตอน 001(กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2)ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2554 เวลา 16.00-17.30 น. SB 4105และให้นักศึกษา ส่งงานได้ที่ หน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์ ชั้น 1

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ