ประกาศ !งดสอน วิชา 177332 ตอน 001(กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2)ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธ.ค.54และให้นักศึกษา ส่งงานได้ที่ หน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์ ชั้น 1

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ !งดสอน วิชา 177332 ตอน 001(กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2)ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธ.ค.54และให้นักศึกษา ส่งงานได้ที่ หน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์ ชั้น 1

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่องงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา177332 ตอน 001(กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2)ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2554 เวลา 16.00-17.30 น. SB 4105และให้นักศึกษา ส่งงานได้ที่ หน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์ ชั้น 1