ประกาศ!งดสอน กระบวนวิชา177332 ตอน 001(กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2)ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2554

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ!งดสอน กระบวนวิชา177332 ตอน 001(กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2)ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2554

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่องงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา177332 ตอน 001(กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2)ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2554 เวลา 16.000-17.30 น. SB 4105