แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

แจ้งปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบและสามารถสืบค้นได้จาก www.reg.cmu.ac.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ