แจ้งปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

แจ้งปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบและสามารถสืบค้นได้จาก www.reg.cmu.ac.th