แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาสอนเพิ่มเติมในวันพุธที่ 14 ธ.ค.54 ของกระบวนวิชา 177362(กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล)ตอน 001

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาสอนเพิ่มเติมในวันพุธที่ 14 ธ.ค.54 ของกระบวนวิชา 177362(กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล)ตอน 001

คณะนิติศาสตร์ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาสอนเพิ่มเติมในวันพุธที่ 14 ธ.ค.54 ของกระบวนวิชา 177362(กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล)ตอน 001 จากเดิมเริ่มเรียนเวลา 13.00 น. เปลี่ยนเป็น เวลา 14.00 น. SB 4208