แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาสอนเพิ่มเติมในวันพุธที่ 14 ธ.ค.54 ของกระบวนวิชา 177362(กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล)ตอน 001

แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาสอนเพิ่มเติมในวันพุธที่ 14 ธ.ค.54 ของกระบวนวิชา 177362(กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล)ตอน 001 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาสอนเพิ่มเติมในวันพุธที่ 14 ธ.ค.54 ของกระบวนวิชา 177362(กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล)ตอน 001

คณะนิติศาสตร์ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาสอนเพิ่มเติมในวันพุธที่ 14 ธ.ค.54 ของกระบวนวิชา 177362(กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล)ตอน 001 จากเดิมเริ่มเรียนเวลา 13.00 น. เปลี่ยนเป็น เวลา 14.00 น. SB 4208

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ