ประกาศ!งดสอน กระบวนวิชา177228 ตอน 001(กฎหมายพาณิชย์ 2)ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2554

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ!งดสอน กระบวนวิชา177228 ตอน 001(กฎหมายพาณิชย์ 2)ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2554

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่องงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177228 ตอน 001
(กฎหมายพาณิชย์ 2)ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2554 เวลา 14.30 – 16.00 น. SB 4105