แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ!สอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177181(กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป) ตอน 001, 801 ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 54

ประกาศ!สอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177181(กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป) ตอน 001, 801 ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 54 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ!สอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177181(กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป) ตอน 001, 801 ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 54

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่องสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177181(กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป) ตอน 001, 801 ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 54 เวลา 09.00 – 12.00 น. SB 1122

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ