ประกาศ!สอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177181(กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป) ตอน 001, 801 ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 54

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ!สอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177181(กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป) ตอน 001, 801 ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 54

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่องสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177181(กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป) ตอน 001, 801 ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 54 เวลา 09.00 – 12.00 น. SB 1122