แสดงรายละเอียดข่าวการจัดสรรทุน Technology Grants ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2555

การจัดสรรทุน Technology Grants ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การจัดสรรทุน Technology Grants ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2555

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความประสงค์จะจัดสรรทุน Technology Grants ซึ่งเป็นทุนของรัฐบาลออสเตรีย ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2555 ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปของไทยสมัครรับทุนเพื่อไปศึกษาและวิจัยในระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก ณ สาธารณรัฐออสเตรียจำนวน 11 ทุน โดยแบ่งเป็นทุนปริญญาเอก (Ph.D. Scholarship) จำนวน 4 ทุน ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Research) จำนวน 5 ทุน และทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (Sandwich Programme) จำนวน 2 ทุน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.inter.mua.go.th/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ