ประกาศ!งดการเรียนการสอน วิชา 177443 (กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง) ตอน 001 ในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2554

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ!งดการเรียนการสอน วิชา 177443 (กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง) ตอน 001 ในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2554

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่องงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177443 (กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง) ตอน 001 ในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2554 เวลา 14.30-16.00 น. SB 4208