ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง  กำหนดสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ตามคำสั่งคณะนิติศาสตร์ ที่ 139 /2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) นั้น

ทั้งนี้ คณะนิติศาสตร์ ได้กำหนดวันสอบประมวลความรู้ ตามรายละเอียดไฟล์ประกอบข่าว