แสดงรายละเอียดข่าวประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง  กำหนดสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ตามคำสั่งคณะนิติศาสตร์ ที่ 139 /2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) นั้น

ทั้งนี้ คณะนิติศาสตร์ ได้กำหนดวันสอบประมวลความรู้ ตามรายละเอียดไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ