แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ!ด่วนที่สุด แจ้งให้นักศึกษาที่ลงเรียน กระบวนวิชา 177450 (กฏหมายการคลังและภาษีอากร) ตอน 001/801 ให้มาแจ้ง e-mail Address ได้ที่งานบริการการศึกษาฯ

ประกาศ!ด่วนที่สุด แจ้งให้นักศึกษาที่ลงเรียน กระบวนวิชา 177450 (กฏหมายการคลังและภาษีอากร) ตอน 001/801 ให้มาแจ้ง e-mail Address ได้ที่งานบริการการศึกษาฯ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ!ด่วนที่สุด แจ้งให้นักศึกษาที่ลงเรียน กระบวนวิชา 177450 (กฏหมายการคลังและภาษีอากร) ตอน 001/801 ให้มาแจ้ง e-mail Address ได้ที่งานบริการการศึกษาฯ

คณะนิติศาสตร์ขอแจ้งประกาศเรื่องให้นายรัฐธีย์ ชาดชนาภา รหัสนักศึกษา 512012032 และนางสาวธัญญารัตน์ ศรีวิชัย ที่ลงทะเบียนเรียน กระบวนวิชา 177450 (กฏหมายการคลังและภาษีอากร) ตอน 001/801 ให้มาแจ้ง e-mail Address ได้ที่งานบริการการศึกษาฯ ในวันที่
2 ธ.ค.54

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ