ประกาศ!ด่วนที่สุด แจ้งให้นักศึกษาที่ลงเรียน กระบวนวิชา 177450 (กฏหมายการคลังและภาษีอากร) ตอน 001/801 ให้มาแจ้ง e-mail Address ได้ที่งานบริการการศึกษาฯ

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ!ด่วนที่สุด แจ้งให้นักศึกษาที่ลงเรียน กระบวนวิชา 177450 (กฏหมายการคลังและภาษีอากร) ตอน 001/801 ให้มาแจ้ง e-mail Address ได้ที่งานบริการการศึกษาฯ

คณะนิติศาสตร์ขอแจ้งประกาศเรื่องให้นายรัฐธีย์ ชาดชนาภา รหัสนักศึกษา 512012032 และนางสาวธัญญารัตน์ ศรีวิชัย ที่ลงทะเบียนเรียน กระบวนวิชา 177450 (กฏหมายการคลังและภาษีอากร) ตอน 001/801 ให้มาแจ้ง e-mail Address ได้ที่งานบริการการศึกษาฯ ในวันที่
2 ธ.ค.54