แสดงรายละเอียดข่าวการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2551

การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2551 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2551

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) มีเนื้อหาของหลักสูตร การประเมินผลการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตทุกประการ แต่เปิดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ วันเสาร์และวันอาทิตย์ โดยแบ่งเป็น 2 แผนการศึกษา

* หลักสูตรแผน1: ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรแผน 1 ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่า หรือ
เทียบ เท่าและมีผลการสอบวัดความรู้ของทบวงมหาวิทยาลัยในวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
สังคม เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ตอนเย็น เปิดรับสมัครปลายเดือนมีนาคม - ต้นเดือน พฤษภาคม
* หลักสูตรแผน2 : ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรแผน 2 ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิชาอื่น
หรือเทียบเท่า เรียนวันศุกร์เย็นและวันเสาร์-อาทิตย์ เปิดรับสมัครเดือนกันยายน

* อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาคิดเป็นหน่วยกิต หน่วยกิตละ 750 บาท

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ