LAW REVIEW

ตามที่คณะนิติศาสตร์ได้จัดโครงการ Law Review (ภาษาอังกฤษ) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ในฐานะนักกฎหมายในอนาคตได้หลายมิติ อาทิ กระบวนการคิดวิเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล การเขียนเรียบเรียงทางกฎหมาย ตลอดจนพัฒนาทักษาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน ในประชาคมอาเซียนต่อไป

การจัดทำ Law Review (ภาษาอังกฤษ) เป็นผลงานเรียบเรียงเชิงวิชาการของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้น

** Please kindly noted that this Law Review composes of many student’s Legal Notes. **