การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567

การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2567 เพื่อเป็นการให้รายละเอียดทางด้านการเรียน การสอน ตลอดจนเงื่อนไขข้อบังคับต่าง ๆ และเพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักคณาจารย์ เพื่อขอรับคำปรึกษาในเรื่องการเรียนการสอน โดยมี ผศ.ดร.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และผศ.ดร.นัทมน คงเจริญ รศ.ดร.ทศพล ทรรศนพรรณ รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล ผศ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ร่วมแนะนำภาพรวมเกี่ยวกับแนวทางหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาโทเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Faculty of Law Chiang Mai University Organize orientation for master’s degree students Academic year 2024 on June 15, 2024 in order to provide details about teaching and learning. as well as various regulations and conditions and for students to get to know the faculty To request advice on teaching and learning with Asst. Prof. Dr. Chainarong Luengwilai, Dean of the Faculty of Law. Welcome new students and Asst. Prof. Dr. Natamon Kongcharoen, Assoc. Prof. Dr. Thotsapon Tasanapan, Assoc. Prof. Somchai Preechasilpakul, Asst. Prof. Dr. Darunee Phaisanphanitkul Lecturer for the Master of Laws program Participate in providing an overview of the Faculty of Law’s curriculum guidelines. with first-year master’s level students participating at Meeting Room 1, Faculty of Law. Chiang Mai University