ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์

ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม สพฐ.

การสืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม สพฐ.
และ (ตัวเลือกเสริม)
และ (ตัวเลือกเสริม)
และ (ตัวเลือกเสริม)
และ (ตัวเลือกเสริม)
ระบบกำลังค้นหาข้อมูล โปรดรอสักครู่
หากเกิน 30 วินาที กด F5 เพื่อลองใหม่
Search Results go here
เครื่องหมาย * บังคับใส่ข้อมูล.
การสร้างบรรณานุกรม:
* ประเภททรัพยากรห้องสมุด:
* สถานที่จัดเก็บ:
* เลขเรียกหนังสือ: เลขหมู่
เลขประจำหนังสือ/วัสดุ
ปีที่พิมพ์
  สร้างเลขประจำหนังสือจาก (ผู้แต่ง, ชื่อเรื่อง)
แสดงใน OPAC:
ส่วนการลงรายการ MARC:
020 ISBN:
041 ภาษา:
082 เลขหมู่:
082 Item number:
100 ผู้แต่ง(บุคคล):
  การควบคุมรายการหลักฐาน
110 ผู้แต่ง(นิติบุคคล):
  การควบคุมรายการหลักฐาน
* 245 ชื่อเรื่อง:
245 ส่วนแจ้งความรับผิดชอบ อาทิ บรรณาธิการ ผู้แปล ผู้รวบรวม ฯลฯ:
246 ชื่อเรื่องรอง:
250 ครั้งที่พิมพ์:
260 สถานที่พิมพ์:
260 สำนักพิมพ์:
  การควบคุมรายการหลักฐาน
260 ปีที่พิมพ์:
300 จำนวน:
300 ลักษณะรูปเล่ม:
300 ขนาด:
300 Accompanying material:
440 ชื่อชุด:
  การควบคุมรายการหลักฐาน
500 รายการโน๊ต:
520 สาระสังเขป:
541 Purchase price:
650 หัวเรื่อง:
  การควบคุมรายการหลักฐาน
650 หัวเรื่อง 2:
  การควบคุมรายการหลักฐาน
700 ผู้แต่งร่วม (บุคคล):
710 ผู้แต่งร่วม (นิติบุคคล):
856 Uniform Resource Identifier:
902 ภาพปก:


ปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมโดย
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในความร่วมมือของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังพัฒนาเพิ่มเติมโดย นายประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล จาก OpenBiblio รุ่น CVS เลขรุ่นฐานข้อมูล hotri1.0
สงวนลิขสิทธิ์ © 2002-2005 Dave Stevens
ซอร์สโค้ดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU General Public License */?>