ศิษย์เก่าที่ประสงค์ใช้ยานพาหนะขึ้นดอยสุเทพในประเพณีรับน้องขึ้นดอย ๒๕๖๑ ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ สามารถติดต่อรับบัตรก่อนวันจัดกิจกรรมได้ดังนี้
-
ศิษย์เก่าที่ประสงค์ใช้ยานพาหนะขึ้นดอยสุเทพในประเพณีรับน้องขึ้นดอย ๒๕๖๑ ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ สามารถติดต่อรับบัตรก่อนวันจัดกิจกรรมได้ดังนี้

๑. แจ้งความประสงค์ ขอใบอนุญาตที่สมาคมนักศึกษาแต่ละคณะหรือหน่วยกิจการนักศึกษาแต่ละคณะโดยจะต้องมีรถที่ติดต่อเรียบร้อยแล้วและเป็นลักษณะที่เป็นรถที่ใช้ร่วมกัน เช่น รถแดงหรือรถตู้ เป็นต้นโดยจะต้องแนบเอกสารหลักฐานคือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและเลขทะเบียนรถของเจ้าของรถ แจ้งจำนวนและแนบเอกสารดังกล่าวมาที่หน่วยงานข้างต้นภายใน ⏰ วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 ⏰

๒. สมาคมนักศึกษาเก่าแต่ละคณะหรือหน่วยงานกิจการนักศึกษาแต่ละคณะแจ้งจำนวนและเอกสารหลักฐานที่รวบรวมได้มายังสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ส.มช.) ภายในวันที่ 2 กันยายน 2561

๓. ให้ผู้ขอรับใบอนุญาต ติดต่อรับบัตรอนุญาตที่สมาคมนักศึกษาเก่าแต่ละคณะหรือหน่วยกิจการนักศึกษาแต่ละคณะในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561

แจ้งความประสงค์ใช้ยานพาหนะได้ที่ https://goo.gl/KtFDQb
เมื่อ พุธ ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 09:27:28
ผู้เข้าชมทั้งหมด 617 ครั้ง
ไฟล์ประกอบข่าว 1535509648.pdf
ศิษย์เก่าที่ประสงค์ใช้ยานพาหนะขึ้นดอยสุเทพในประเพณีรับน้องขึ้นดอย ๒๕๖๑ ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ สามารถติดต่อรับบัตรก่อนวันจัดกิจกรรมได้ดังนี้

© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942917-8 โทรสาร : 053-942914
E-Mail : lawcmu2007@gmail.com, lawcmumail@gmail.com
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีศิษย์เก่าที่ลงทะเบียนแล้ว 2800 คน
สมาชิกของระบบคนล่าสุดคือ JCfUZQsqJCfUZQsq JCfUZQsq รหัส 1