แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศของคณะนิติศาสตร์

คำชี้แจง
1. การตอบแบบประเมินครั้งนี้ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่านทั้งสิ้น
2. คณะนิติศาสตร์ จะนำผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงงานระบบสารสนเทศของคณะต่อไป
3. กรุณาเลือกตอบทุกหัวข้อ และพิมพ์ข้อความแสดงความคิดเห็นของท่านในข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้กรอกแบบสอบถาม
เพศ ชาย    หญิง
ประเภทผู้กรอกแบบสอบถาม นักศึกษาของคณะ     บุคลากรคณะ    บุคคลภายนอก
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริการ : ท่านรู้จักหรือเคยเข้าใช้ระบบสารสนเทศของคณะนิติศาสตร์ระบบใดบ้าง
เว็บไซต์หลักคณะนิติศาสตร์ เคย     ไม่เคย
เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย เคย     ไม่เคย
เว็บไซต์ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางกฎหมาย เคย     ไม่เคย
ฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ เคย     ไม่เคย
ระบบคำขอใช้บริการคำปรึกษาด้านการเรียน/การใช้ชีวิต เคย     ไม่เคย
เว็บไซต์หลักคณะนิติศาสตร์ภาษาอังกฤษ เคย     ไม่เคย
Facebook คณะนิติศาสตร์ เคย     ไม่เคย
Twitter คณะนิติศาสตร์ เคย     ไม่เคย
YouTube คณะนิติศาสตร์ เคย     ไม่เคย
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจในการใช้บริการระบบสารสนเทศของคณะนิติศาสตร์ (เว็บไซต์ในการดูแลของคณะและการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์)
การบริการ
ระดับความพึงพอใจในการบริการที่ได้รับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
3.1 การบริการระบบเครือข่าย
ความเร็วในการใช้งานเครือข่าย
ระบบเครือข่ายมีความเสถียร
จุดให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ทไร้สายมีความเพียงพอ
3.2 การบริการระบบสารสนเทศของคณะนิติศาสตร์
ความรวดเร็วในการใช้งาน
สารสนเทศมีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างดี
เข้าถึงและใช้งานได้ง่าย
ช่องทางการติดต่อกับคณะ
การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลสะดวกต่อการค้นหา
ความถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยของข้อมูลสารสนเทศ
รูปแบบในการให้บริการสนับสนุนความต้องการหรือดึงดูดความสนใจในการใช้บริการ
ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านสารสนเทศของคณะได้เป็นอย่างดี
ความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศคณะนิติศาสตร์ในภาพรวมทั้งหมด
ข้อเสนอแนะอื่นๆ