ข่าวประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรม
กระบวนวิชา 176103  สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรมหลัก
  วันจัดกิจกรรม   กิจกรรม/โครงการ รับจำนวน สมัครแล้ว
 
24 พฤษภาคม 2561
(จำนวน 0 ชั่วโมง)
  ให้นักศึกษาทุกชั้นปี ตรวจสอบจำนวนชั่วโมงกิจกรรมหลักของนักศึกษา ให้ครบถ้วน (จำนวน 60 ชั่วโมง)
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม....
ไม่จำกัด 0
กิจกรรมเสริม
  วันจัดกิจกรรม   กิจกรรม/โครงการ รับจำนวน สมัครแล้ว
 
24 พฤษภาคม 2561
(จำนวน 0 ชั่วโมง)
  ให้นักศึกษาทุกชั้นปี ตรวจสอบจำนวนชั่วโมงกิจกรรมเสริมของนักศึกษา ให้ครบถ้วน (จำนวน 75 ชั่วโมง)
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม....
ไม่จำกัด 0

 
  
 
หน้าแรก