นักเรียนทุน

นายวรุตม์ ทรงสุจริตกุล

นายวรุตม์ ทรงสุจริตกุล
นักเรียนทุนตามโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประจำปี 2556 เพื่อไปศึกษาระดับปริญญาโท-เอก
สาขากฎหมายด้านเทคโนโลยีสื่อสารและโทรคมนาคม
Queen Mary, University of London สหราชอาณาจักร