คณาจารย์คณะนิติศาสตร์

Alexandre Nikolaevich Chitov
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Alexandre Nikolaevich Chitov
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[CV]

Susan Jean Billstrom
อาจารย์ Susan Jean Billstrom
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กฤษณ์พชร โสมณวัตร
อาจารย์ กฤษณ์พชร โสมณวัตร
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์
อาจารย์ กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คนึงนิจ ขาวแสง
อาจารย์ ดร.คนึงนิจ ขาวแสง
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[CV]

ชญามณี พิริยะวณิชย์
อาจารย์ ชญามณี พิริยะวณิชย์
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย
อาจารย์ ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย
ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[CV]

ชาตรี เรืองเดชณรงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาตรี เรืองเดชณรงค์
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล
อาจารย์ ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล
ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[CV]

ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[CV]

ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล
รองศาสตราจารย์ ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
อาจารย์ ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[CV]

นัทมน คงเจริญ
อาจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
อาจารย์ ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พรชัย วิสุทธิศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
คณบดีคณะนิติศาสตร์
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[CV]

พลอยแก้ว โปราณานนท์
อาจารย์ ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไพสิฐ พาณิชย์กุล
อาจารย์ ไพสิฐ พาณิชย์กุล
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไปและกฎหมาย
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วสุ สิงหัษฐิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วสุ สิงหัษฐิต
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วาทิศ โสตถิพันธุ์
อาจารย์ วาทิศ โสตถิพันธุ์
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศักดิ์ชาย จินะวงค์
อาจารย์ ศักดิ์ชาย จินะวงค์
หัวหน้าสำนักวิชานิติศาสตร์
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์
อาจารย์ สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[CV]

สมชาย ปรีชาศิลปกุล
รองศาสตราจารย์ สมชาย ปรีชาศิลปกุล
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[CV]

สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สุธาสินี สุภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาสินี สุภา
หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สุธินีถ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
อาจารย์ สุธินีถ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อัษฎายุทธ ผลภาค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัษฎายุทธ ผลภาค
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อุษณีย์ เอมศิรานันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์
รองคณบดีคณะนิติศาสตร์
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[CV Thai | Eng]