ประชาสัมพันธ์ การยื่นเอกสารเบิกค่าประกันอุบัติเหตุโดยการส่งเอกสารแบบออนไลน์

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์ การยื่นเอกสารเบิกค่าประกันอุบัติเหตุโดยการส่งเอกสารแบบออนไลน์

ประชาสัมพันธ์ การยื่นเอกสารเบิกค่าประกันอุบัติเหตุโดยการส่งเอกสารแบบออนไลน์

ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีนโยบายกำหนดคุณลักษณะของนักศึกษาตาม CMU Smart Student ในด้าน Student IT เพื่อให้นักศึกษามีศักยภาพในการนำ IT มาใช้ในชีวิตประจำวัน และการเรียนให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจึงขอยกเลิกการเบิกประกันภัยอุบัติเหตุแบบเดิม เปลี่ยนเป็นพิจารณาเอกสารทางออนไลน์ โดยใช้วิธีการสแกนเอกสารส่ง E-mail : cmu_claimnon1@viriyah.co.th (บริษัทประกันภัย) โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม เป็นต้นไป

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานสร้างเสริมคุณธรรมและวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-943041