ประกาศสอนร่วมภาคปกติและภาคพิเศษ กระบวนวิชา 177341 กฎหมายปกครอง ตอน 001 และ 801 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศสอนร่วมภาคปกติและภาคพิเศษ กระบวนวิชา 177341 กฎหมายปกครอง ตอน 001 และ 801 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ประกาศสอนร่วมภาคปกติและภาคพิเศษ กระบวนวิชา 177341 กฎหมายปกครอง ตอน 001 และ 801 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

วัน ศุกร์ ที่ 23 พ.ย. 61 เวลา 9.30-11.00 น. ห้องประชุมใหญ่

ภาคปกติเรียนร่วมกับภาคพิเศษ